آیا نیازی هست برای برای باردار شدن به متخصص زنان و زایمان مراجعه کنم؟+

آیا نیازی هست برای برای باردار شدن به متخصص زنان و زایمان مراجعه کنم؟