آیا کودک من پا پرانتزی است؟+

آیا کودک من پا پرانتزی است؟