آیا مصرف ماری جوآنا می تواند بر روی بارداری اثر منفی بگذارد؟+

آیا مصرف ماری جوآنا می تواند بر روی بارداری اثر منفی بگذارد؟